Strategisk planering

Många ledare upplever att de går runt med viktiga frågeställningar som de skulle behöva besvara för att ta verksamheten till nästa nivå. Några vanliga frågeställningar jag möter är:

  • Vilka av alla våra ambitioner vill vi prioritera att förverkliga? Hur formulerar vi tydliga mål och strategier för att fokusera rätt?
  • Vilka kunder/intressenter ska vi prioritera? Hur möter vi bäst deras behov och förväntningar?
  • Hur ska vi utveckla våra erbjudanden och arbetssätt för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter?
  • Hur bör vi strukturera vårt arbete för att stärka leveransförmåga, samarbete eller kundfokus?

Ofta har ledarna en idé om vad svaren är, men de hinner inte stanna upp och systematiskt jobba sig fram till dem, än mindre involvera övriga organisationen i det arbetet. Istället jobbar de på som hittills, eller försöker besvara frågorna i farten, men utan att hinna grunda dem ordentligt i verksamheten.

Så här kan jag hjälpa er

Jag hjälper er att tydligt formulera era frågeställningar samt att systematiskt jobba er fram till svaren. Exakt hur en sådan insats ser ut varierar.

Processen nedan kan utgöra strukturen för er övergripande affärsplanering, eller användas för att ta fram en strategi för en enskild del av verksamheten. Ofta jobbar vi tillsammans under ett par månader och involverar exempelvis medarbetare, ledningsgrupp, styrelse och ibland även kunder och samarbetspartners. Ett sådant process säkerställer ett välgrundat och förankrat resultat. Processen i dess mest intensiva form kan dock genomföras under exempelvis en lednings- eller personalkonferens.

Oavsett omfattning så brukar nedanstående delmoment på något sätt ingå. Resultatet av arbetet är att ni kan gå vidare med en gemensam bild av era mål, strategier och arbetssätt framåt.

1. Nulägesanalys

Med hjälp av beprövade modeller stöttar jag er i genomförandet av en nulägesanalys. Ni identifierar de viktigaste faktorerna i omvärlden som ni behöver förhålla er till, exempelvis förändringar i era målgruppers beteenden och förväntningar, nya tekniska möjligheter och hot, och förändringar på den marknad där ni verkar. Ni får också identifierar hur ni står rustade för dessa förändringar, era styrkor och utmaningar.

2. Sätt en målbild

Ni sätter tillsammans en långsiktig målbild. Den målar upp en bild av hur era målgrupper och er organisation samverkar om exempelvis 5 år. Målbilden bör också inkludera ett eller några mätbara, långsiktiga mål. Ofta är målen på den här nivån gemensamma tvärs över flera organisatoriska gränser, vilket är positivt då det främjar samarbete i både ledning och övriga organisationen.

3. Utforma strategier

Med hjälp av nulägesanalysen arbetar ni fram strategier för hur ni ska nå er målbild. Ni får analysera vilka (medvetna eller omedvetna) strategier ni har idag, och hur väl de fungerar. Ni får också kreativt identifiera möjliga strategier, innan ni slutligen utvärderar alternativen och väljer en väg framåt.

4. Bryt ner målen

Ni bryter ner de övergripande målen så att det blir tydligt vad olika delar av organisationen ska bidra med, och på vilket sätt. Det här görs delvis enskilt av de olika funktionerna, men vi försöker alltid inkludera viss samverkan mellan funktionerna. Detta både för att främja fortsatt samarbete kring målen men också för att medarbetare ska upptäcka möjliga synergieffekter redan under planeringen.

5. Aktivera strategin. Och fortsätt utveckla den!

Nu är det dags att börja exekvera era nya mål och strategier, och därmed komma igång med (åtminstone delvis) nya arbetssätt. För att hålla fokus på den riktning ni satt, och säkerställa att den fortsätter vara relevant för er, är uppföljning och lärande A och O.

Ju tidigare ni kommer igång med att regelbundet följa upp resultaten samt analysera och implementera lärdomar, desto större chans att ni håller riktningen. Jag hjälper er gärna etablera rutiner för en agil och lärande måluppföljning.

Hör av dig!

Har din organisation behov av stöd i att ta fram en strategisk plan eller en verksamhetsstrategi? Kontakta mig på emily@letitflow.se eller 070-483 27 67 så pratar vi om vad som är viktigt för er, och hur jag skulle kunna hjälpa er uppnå det.